Projekt ID

Program: Program celoživotného vzdelávania
Podprogram: Comenius- Comenius Školské partnerstvá- multilaterálne
Číslo Zmluvy: SK/09/COM/PART- 9112 0339
Názov projektu: Quality Now and Tomorrow

Čo je projekt Comenius?

Projekt Comenius je podporovaný programom Európskej Únie  celoživotného vzdelávania. Projekt Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávania.

Školské partnerstvá

Cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Školské partnerstvá sa rozdeľujú na:
1.      multilaterálne (minimálne 3 školy z 3 krajín zapojených do LLP)
2.      bilaterálne, ktoré sú zamerané na výmenu žiakov (2školy z 2 krajín zapojené do LLP)

Ciele projektu Comenius

1. Popri cieľoch Programu celoživotného vzdelávania má program Comenius tieto ciele:
·        rozvíjať medzi mladými ľudmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty,
·        pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo.
2. Program Comenius má tieto operačné ciele:
·        zlepšiť kvalitu mobility žiakov a pedagógov v rôznych členských štátoch,
·        zlepšiť kvalitu partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch tak, aby sa počas trvania programu aspoň jeden žiak zúčastnil spoločenských vzdelávacívh činností,
·        podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov,
·        podporovať rozvoj inovačnéhoo obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe celoživotného vzdelávania s podporou IKT,
·        zvýšiť kvalitu a európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov,
·        podporovať zlepšovanie pedagogických prístupov a riadenia škôl.

Projekt Comenius je podprogram celoživotného vzdelávania, zameraný na vzdelávanie materských, základných a stredných škôl.

Dĺžka projektu Quality Now And Tomorrow

Začiatok: 1. augusta 2009
Koniec: 31.júla 2011 vrátane
Minimálny počet mobilít: 12
Získaný grant z Programu Celoživotného vzdelávania: 18 000 EUR